3. celomestská záhradkárska výstava v Podunajských Biskupiciach

V prvý septembrový víkend usporiadala Základná organizácia SZZ Bratislava II/5 - Podunajské Biskupice spolu s Mestským výborom Slovenského zväzu záhradkárov a v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami Miestneho úradu v Podunajských Biskupiciach už 3. ročník celomestskej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov.

Výstava bola opäť vydarenejšia ako vlani. V prvom rade to bolo kvôli výpomoci viacerých sponzorov. Najväčšia podpora bola zo strany Miestneho úradu a zastupiteľstva. Výstava nebola komerčného charakteru, ale slúžila pre propagáciu záhradkárstva a ukážku pestovateľských úspechov záhradkárov a tiež prispela k zviditelneniu mestskej časti Podunajských Biskupíc. Na základe týchto faktov Miestny úrad poskytol pre usporiadanie výstavy veľkú sálu v Dome kultúry Vetvár bezplatne, čo bolo limitujúcou podmienkou konania výstavy. Veľká vďaka, pán starosta a ostatní zainteresovaní!!!

Poďakovanie patrí aj predstavenstvu Poľnohospodárskeho družstva v Podunajských Biskupiciach na čele s Ing. Jozefom Kaiserom (ktoré je tiež dlhoročným podporovateľom záhradkárskych výstav v P. Biskupiciach). Družstvo venovalo na vecné ceny záhradkármi veľmi žiadaný maštaľný hnoj (pre šampiónov jednotlivých hlavných kategórií). Zároveň pripravilo aj peknú a poučnú nesúťažnú expozíciu obilnín a výrobkov z nich. Pri tejto expozícii sa poučili nielen žiaci z okolitých škôl, ale tiež nejeden dospelý návštevník.

Stredobodom záujmu - ako každoročne - bola i nesúťažná expozícia sortimentu paprík z Ústredného kontrolného ústavu poľnohospodárskeho - zeleninovej odrodovej skúšobnej stanice vo Vrakuni, ktorej inštaláciu zabezpečili Ing. Vladimír Jančok a Ing. Kvetoslava Pinkavová.

Po viacročnej prestávke bola na výstave i nesúťažná včelárska expozícia s ukážkou včelieho úľa, včelích plástov a včelích produktov. Pripravil ju pán Dionýz Makky zo ZO SZV Pod. Biskupice a pútala pozornosť všetkých návštevníkov. Avšak najväčší záujem o včelárstvo bol v pondelok, kedy výstavu navštívilo 525 žiakov v exkurziách tried zo škôl z Biskupíc a Dolných honov. Žiaci takmer bez dychu sledovali erudovaný výklad pani Alžbety Makkyovej o živote včiel.

Záujem vystavovateľov a tým aj úspešný priebeh výstavy podporili rastlinným materiálom a záhradkárskym náradím a príslušenstvom nasledovní sponzori: RUŽA - záhradnícke služby zo Staromlynskej ul., BAUMAX z Lieskovskej cesty, AGAPÉ - okrasné dreviny z ul. Svornosti, záhradné centrum KULLA z Trnavskej cesty, VODOPROJEKT, IVAGRO z ul. Odborárov, MoravoSeed Slovakia z Nových Zámkov, firma BAYER, záhradkárske potreby SILVIA z Košickej ul. a firma FLORASERVIS - výroba a distribúcia malospotrebiteľských balení prípravkov na ochranu rastlín z Dorasteneckej ul., ktorá je nastabilnejším a najštedrejším podporovateľom výstavy.

Výstavu dotáciou podporil Republikový výbor Slovenského zväzu záhradkárov. Vďaka tomu, za sponzorského prispenia firiem ISPA a ReproBITTNER, mohla príprave celomestskej záhradkárskej výstavy predchádzať výrazná reklamná kampaň.

Ale bez vystavovateľov by výstavy taktiež nebolo! Oproti minulému roku sa počet vystavovateľov nezvýšil, ale zvýšila sa kvalita vystavovaných exponátov. Okrem tradične vystavujúcich priateľov zo záhradkárskej osady Vrakuňa - Hrušov prišli vystavovatelia aj z Devínskej Novej Vsi, zo Zlatých Pieskov, zo ZO SZZ Červený Kríž z I. obvodu a dokonca s krásnymi gladiolmi prišiel vystavovateľ (člen Gladiola Slovakia klub) až z Lozorna a bol úspešný - stal sa šampiónom v kategórii kvety. Spolu bolo 39 vystavovateľov (plus 3 expozície boli nesúťažné). Z toho vyše polovica bola z organizácií z oblasti Podunajských Biskupíc (najmä zo ZO II/5). Vystavovali aj nečlenovia záhradkárskeho zväzu. Z nich vzišiel aj šampión v kategórii zelenina. Celkove bolo vystavených vyše tristo exponátov.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: predseda Ing. Dárius Klinovský (z I. obvodu), Ing. Kvetoslava Pinkavová (ÚKSUP Vrakuňa), Ing. Ján Posypanka (podpredseda MsV SZZ), Ing. Ján Onrejček (člen MsV SZZ), Dr. Ladislav Guller (predseda org. výboru). Komisia ešte pred otvorením anonymne vyhodnotila naaranžované expozície a exponáty v 4 hlavných kategóriách (expozície) a v 4 kategóriách exponátov. V každej kategórii udelila v jednotlivých poradiach 1 - 2, príp. aj viacej cien. V hlavných kategóriách (celková expozícia, ovocie, zelenina, kvety) udelila spolu 3 šampiónov, 6 prvých, 6 druhých a 5 tretích cien. V kategóriách exponátov (jablko, hruška, hrozno a rarita) udelila spolu 7 prvých, 7 druhých a 6 tretích cien. (Jeden vystavovateľ mohol pri vydarených exponátoch získať viacej cien.) Komisia udelila ešte 14 čestných uznaní. Mená najúspešnejších: šampión v kat. ovocie Róbert Bab (ZO II/5), šampión v kat. zelenina Eva a Karol Mičietovci (záhrada v Pod. Bisk.), šampión v kat. kvety Alojz Mikulášek z Lozorna.

Z Biskupičanov získali v prvom poradí umiestnenie - v kategórii ovocie Tibor Lappy a Vincent Kačerjak, v kategórii zelenina Marta Széllová, v kvetoch Jana Vargová; v exponátoch jablko Róbert Bab a Vincent Kačerjak, hrozno Ján Petráš a rarita Gejza Varga a Vincent Kačerjak. Pre rozsiahlosť materiálu nebudú na tomto mieste uvedené ďalšie udelené poradia. Môžete si ich pozrieť na internete na www.zahradkari.sk, v podmenu Výstavy/výsledky 04, kde sú všetky udelené ceny presne rozpísané.

Vyzdvihnúť treba humánny skutok Jozefa Baláža zo ZO SZZ Radosť Podunajské Biskupice, ktorý po skončení výstavy svoju expozíciu zeleniny, ovocia - najmä hrozna -venoval detskému domovu v Podunajských Biskupiciach.

Výstavu si prehliadlo okrem žiakov takmer sedemsto návštevníkov. Prispela k tomu tiež skutočnosť, že v sobotu 4.9. - v deň otvorenia výstavy - sa v priestore pred Domom kultúry Vetvár konal V. ročník súťaže vo varení guláša O cenu starostu spolu so sprievodnými akciami. Ďalšia akcia, pre deti veľmi atraktívna, sa konala od piatku do nedele na Trojičnom námesti (na dvore ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) - 26. biskupická výstava drobných zvierat (hydina, králiky, holuby, exoty).

Tohoto roku sa v priebehu záhradkárskej výstavy prvýkrát konala anketa návštevníkov o najkrajšiu epozíciu resp. exponát. Najviac sa páčila expozícia šampiónov v kategórii zelenina Evy a Karola Mičietovcov. Z anketových lístkov návštevníkov boli vylosované: kniha - Lida Vargová, Dudvážska 33, Imrich Benkovics, Podunajské Biskupice, Katarína Matuszká (uvedený telefón), tričko - Vojtech Molnár, Ipeľská 11, p. Urbanová, Toryská 15, Adriana Magálová, Borekova 48. Vylosovaní návštevníci budú pozvaní na slávnostnú schôdzu, ktorá bude 6. októbra (v stredu) o 18,00 v DK Vesna, Biskupická 1, kde im budú ceny odovzdané. (Noviny vyjdú až po konaní schôdze - ak ste si z rôznych príčin ceny prevziať neprišli, kontaktujte sa na tel. č. 45 248 137).

Nemožno nespomenúť organizátorov výstavy, ktorí príprave, inštalácii i samotnému priebehu výstavy venovali desiatky hodín zo svojho voľného času. Zo ZO SZZ II/5 BA - Podunajské Biskupice v organizačnom výbore pracovali: Róbert Bab, Ján Chovan, Ján Kadlečík, Michal Kelemen, Tibor Lappy, Emília Muchová, Mgr. Mária Onrušová, Viera Péková, Zoltán Szabó, Marta Széllová a Emanuel Vojtek. Z Mestského výboru SZZ na práci organizačného výboru participovali Dr. Karol Tonka (predseda MsV), Dr. Pavol Vaňo a Ing. Ján Posypanka (podpredsedovia MsV) a ďalej Emília Kardošová, Mária Kollárová, Ing. Ján Ondrejček, Rozália Škaláková, Róbert Bezák a Jaroslav Tuleja. Pri inštalovaní výstavy veľmi pomohli zamestnanci Domu kultúry Vetvár na čele so Štefanom Nagyom a Júliusom Valíčkom.

Záverom treba všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o úspešnú prípravu a priebeh celomestskej záhradkárskej výstavy konanej v Podunajských Biskupiciach, ešte raz vysloviť veľkú vďaku.

Dovidenia o rok začiatkom septembra !

RNDr. L. Guller, CSc.

predseda org. výboru