Obsah Spravodajcu č.3/2005

1. Úvodník
2. Vyhodnotenie 10.ročníka súťaže –O najkrajšie jablko
3. Rezolúcia kongresu v Lyone
4. Tematický zájazd vo Viedni
5. 3. celoslovenská výstava vín v Skalici
6. Uznesenie z 11. zasadania RV SZZ
7. Kontajnery na odpad mám mať aj na chate ?
8. Výnos MP SR A MZ SR – hlava potravinového kódexu.
9. Pokyny pre vedenie jednoduchého účtovníctva
  - Príklad zaúčtovania najbežnejších účtovných operácií vyskytujúcich sa v činnosti OV, MV a ZO SZZ
10. Smernica pre poskytovanie cestovných náhrad v SZZ
11.  Oprava – tabuľka
12.  Výstava ZÁHRADKÁR  v Trenčíne.
13.  Výstava AGRO+MASHEXPO v Budapešti
 - Kalendár- Ochrana rastlín na rok 2006- objednávka
14.  PONUKA – PORADCA   ZÁHRADKÁRA č. 30.
         -  Kalendár – Ochrana rastlín na rok 2006
         -  SEDOS  Krakovany


Obsah Spravodajcu č. 2/2005

1. Úvodník
2. Vyhodnotenie okresných, mestských konferencií SZZ
3. Celoslovenská súťaž – O najkrajšie jablko – 10. ročník
4. Pracovná náplň činnosti funkcionárov OV,MV SZZ
5. Prihlásenie zamestnancov do registra poistencov Sociálnej poisťovne a ich odhlásenie
6. Vyhláška č. 231 z 13. mája 2005  MP SR o vinohradníctve a vinárstve
7. Vyhláška č. 232 z 13. mája 2005 MP SR o vinohradníckej oblasti Tokaj
8. Vyhláška č. 237/2005 o podmienkach udeľovania výsadbových práv
9. Desatoro o pitnej vode
10. Pozvánka – Arborétum Mlyňany SAV Vieska nad Žitavou
 
 

O B S A H    Spravodajcu č.1/20051. Úvodník
2. Zhodnotenie priebehu členských schôdzí ZO SZZ v r.2005
3. MOTTO pre rok 2005
4. Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej súťaže v reze ovocných stromov
5. Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
6. Vrátenie mimoriadnych známok pri príležitosti konania VIII. zjazdu SZZ
7. Správa o plnení plánu príjmov a čerpaní výdavkov RV,OV a MV SZZ za rok 2004
8. Mimoriadne účelové dotácie pre OV,MV a ZO SZZ pre rok 2005
9. Uznesenie z 10.zasadania RV SZZ zo dňa 7.5.2005
10. Správa o činnosti ZO SZZ ROSA klub Zvolen
11. Produkcia ovocia a zeleniny v EÚ
12. Prehľad záhradkárskych výstav v roku 2005 v ČR
13. Vyhláška č. 38 MP SR o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav
12. Zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve
13. Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
14. Postrehy členov a funkcionárov SZZ – Pavol Koščík
15. Arborétum Mlyňany SAV – pozvánka
16. Rekreačné zariadenie SZZ v Smižanskej Maši
17. Upozornenie – zákaz zasielania finančnej hotovosti v listoch - publikovanie signalizačných správ
18. Stav členskej základne k 31.12.2004
 
 Obsah Spravodajcu č.4/2004

   # Úvodník
   # OFFICE INTERNATIONAL – aktivity v roku 2004
   # Organizačná príprava členských schôdzí, okresných, mestských konferencií a VIII. zjazdu SZZ
   # Mimoriadna známka pri príležitosti VII.zjazdu SZZ v roku 2005
   # Návrh zmien a doplnkov stanov SZZ
   # Hodnotenie hlavných úloh a uznesení VII.zjazdu SZZ
   # Vyhodnotenie účasti SZZ na výstavách a veľtrhoch v r. 2004
   # Vyhodnotenie 9. ročníka súťaže – O najkrajšie jablko
   # Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín
   # Plán práce P-RV SZZ a RV SZZ na rok 2005
   # Informácia z 9. zasadania RV SZZ
   #Výstavy –

    # Súťaž v reze viniča hroznorodého v roku 2005
    # Rekreačné zariadenie SZZ Smižanská Maša
    # Postrehy členov a funkcionárov SZZ
    # Zákon č. 549/2004 Z.z. o pozemkových úpravách.....
Obsah Spravodajcu č. 2/2004
 1. Záhradkové osady pred vstupom SR do EÚ
 2. Vyhodnotenie 5.ročníka celoslovenskej súťaže v reze ovocných stromov
 3. Upozornenie na uzatváranie dohôd o vykonaní práce od 1.1.2004
 4. Program činnosti ZO SZZ Nitra –Zobor na rok 2004
 5. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 6. Poskytnutie mimoriadnych dotácií pre ZO,OV a MV SZZ na rok 2004
 7. Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov RV,OV a MV SZZ za rok 2003
 8. Uznesenie z 8. zasadania RV SZZ
 9. Stanovisko MV SR k pôsobnosti zákona č. 211/2000 Z.z.
 10. Opatrenie MPSV a R SR o náhrade za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 11. Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 12. Ponuka literatúry
 13. Postrehy členov a funkcionárov ZO SZZ
 14. Oprava
    #      Informácia o právnych predpisoch týkajúcich sa SZZ
 
 

Obsah Spravodajcu č. 1/2004

 1. Pokyny ku konaniu ČS ZO SZZ v roku 2004
 2. Skúsenosti z vedenia ZO SZZ Nitra – Zobor
 3. Plán odbornej výchovy v roku 2004
 4. Plán práce Predstavenstva RV a RV SZZ v roku 2004
 5. Smernice na poskytovanie mimoriadnej dotácie pre MV,OV a ZO SZZ
 6. Uznesenie zo 7. zasadania RV SZZ
 7. Novelizácia zákona 184/2002 Z.z. o vodách – pripomienky
 8. Za odpad zaplatí občan len raz
 9. Stanovisko OFFICE INTERNATIONAL pri príležitosti Dňa Spojených Národov proti násiliu
 10. Výstava ZÁHRADKÁR Trenčín so sprievodným programom
 11. Záhradkárske výstavy v SR– jarné
 12. Zákon č. 473/2003 Z.z. o pôdohospodárskej platobnej agentúre, podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. Zákon č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení zákon SNR č. 330/1991Zb. pozemkových úpravách ....
 14. Vzor rozhodnutia o vylúčení z členstva vo zväze
 15. Objednávka Poradcu záhradkára 28
UPOZORNENIE :